Általános Felhasználási Feltételek

csereingatlan.com Általános Szerződéses Feltételek

 

 

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) a Komlóssy Team Kft. (1173 Budapest, Csomafalva u. 1 D/24  Cg. 01-09-975530; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett http://www.csereingatlan.com online ingatlancsere hirdetési oldal (a továbbiakban: csereingatlan.com) szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.   

Általános rendelkezések                                       

 

A csereingatlan.com a magyarországi ingatlanok csere útján történő értékesítését elősegítő hirdetési portál. A csereingatlan.com-on ezért csak értékesítésre illetve az ingatlan tulajdonosok közötti cserére szánt ingatlanokkal kapcsolatos hirdetések tehetők fel a Felhasználók által szabadon az erre a célra létrehozott funkciók segítségével.

 

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy csereingatlan.com-on egyéb – elsősorban az ingatlanpiachoz kapcsolódó – szolgáltatásokat vagy termékeket reklámozó hirdetéseket jelenítsen meg. Ezekre a hirdetésekre nem az ÁFF-, hanem a hirdetőkkel kötött egyedi megállapodásokban foglaltak vonatkoznak. 

 

A jelen Felhasználási Feltételek szempontjából Felhasználónak minősül minden olyan 18. életévét betöltött, cselekvőképes magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet, aki                                                

  • a csereingatlan.com-ra hirdetését tölti fel,                                                                           
  • a feltöltött hirdetésre ajánlatot tesz a csereingatlan.com-on keresztül.                               

 

A Felhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, egyben elfogadja az Üzemeltető, jelen ÁSzF mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatóját. A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Üzemeltető, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

 

Az Üzemeltető fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tartalom, információ törlésére, amely értelmezése szerint ellenkezik az oldal rendeltetésszerű használatával vagy az Csereingatlan.com szabályzatával ellentétesnek (rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek) minősül.                                                                                                                                                 

 

A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően.                                                                                                       

 

Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen ÁSzF egyoldalú módosítására. A módosításról az Üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást a Csereingatlan.com erre a célra szolgáló felülete, esetlegesen hírlevél, vagy a felhasználónak, a felhasználói fiókban megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja.

A módosítást követően a Szolgáltatás használata az ÁSzF módosításának elfogadását jelenti.

Felhasználói profil

 

A csereingatlan.com használata regisztrációhoz van kötve. A regisztrációt az első belépés előtt kell megtenni. A regisztráció menete a következő:

                                                                                                                                                   

  • Azonosító: a Felhasználó által adott érvényes e-mail cím
  • Jelszó: a Felhasználó által választott, legalább 8 karakter hosszú                     

 

Az e-mail cím azonosítása egy megerősítő és a megadott e-mail címre elküldött levélben szereplő link segítségével történik. A felhasználói profil adatai bármikor módosíthatók.

 

A felhasználói profil törlésével valamennyi a Felhasználóhoz tartozó hirdetés törlődik és a jelen ÁSzF-ben szabályozott jogviszony megszűnik.

Hirdetés

 

Minden Felhasználó 2 db ingatlanra vonatkozó hirdetést tölthet fel a csereingatlan,com-ra, ingatlanonként 20-20 fotóval együtt. A hirdetések mindaddig szerepelnek a portálon, amíg a Felhasználó nem törli őket, vagy a felhasználói profil törlésre nem kerül.

Az Üzemeltető felelőssége

                                                                                                                                                   

A csereingatlan.com működtetését az Üzemeltető az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal az csereingatlan.com-on tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

.

Az Üzemeltető nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.                              

 

A Felhasználó által a csereingatlan.com-on közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett hirdetésért (tartalomért), ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

                                                                                                                                                   

Az Csereingatlan.com-on jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó) felhívás nem helyezhető el.

                                                                                                                                                   

Amennyiben a csereingatlan.com-on a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja. Felhasználó az ilyen esetekben vállalja azt is, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés az Üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetőnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

 

Amennyiben a Csereingatlan.com-on a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy az Üzemeltető az Ekrtv. (az Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások, valamint az Információs Társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény) alapján jár el, és a jogsértő tartalmat eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap.

A Felhasználó felelőssége

 

A Felhasználó felel a csereingatlanon hirdetett ingatlannal kapcsolatos adatok valódiságáért. Csak olyan hirdetés helyezhető el a csereingatlan.com-on, mely az alábbi feltételeknek megfelel:

 

  • Az ingatlan rendelkezik a földhivatali nyilvántartásban nyilvánosan megtekinthető helyrajzi számmal
  • A hirdető tulajdonosa a hirdetésben szereplő ingatlannak, vagy a tulajdonos/tulajdonosok által adott érvényes meghatalmazással rendelkezik az ingatlan eladását illetve csere útján történő értékesítését elősegítő tevékenységre
  • Az ingatlan értékesítésének nincs jogi akadálya, vagy ha igen, akkor azt és az akadály elhárításának feltételeit a hirdetésben közzé teszi

 

A fenti feltételeknek vagy azok bármelyikének meg nem felelő hirdetést az Üzemeltető jogosult - a Felhasználó egyidejű értesítése mellett - a csereingatlan.com-ról eltávolítani attól a pillanattól kezdve, amikor erről tudomást szerez. Értesítés alatt a Felhasználó bejelentkezési e-mail címére történő elektronikus üzenetet kell érteni. Felhasználó az ilyen esetekben semmiféle kártérítésre nem jogosult.

 

Felhasználó felelőssége, hogy a hirdetésben szereplő bármely releváns adat változása esetén ez a tény a hirdetésen is átvezetésre kerüljön, illetve a hirdetés csak addig szerepeljen a portálon, amíg az értékesítési szándék az eladó részéről fennáll. Felhasználó felelőssége, de egyben érdeke is, hogy minden olyan esetben, amikor ez a szándék megszűnik a hirdetés törlésre kerüljön.

Az előbbiek biztosítása érdekében minden az oldalra feltöltött ingatlan aktív státuszba kerül. A következő feltételek bekövetkezése esetén az ingatlan Nem aktív státuszba kerül:

 

  • Ingatlanközvetítő iroda esetén az előfizetés lejárata napján
  • Egyéni előfizető esetén az előfizetés lejáratát-, vagy az ingatlan feltöltését követő két hónap elteltével

 

A Nem aktív státusz jelentését és az újraaktiválást az Útmutató részletesen tartalmazza.

Tiltott/Jogellenes hirdetések, korlátozások                                              

 

A feltöltött hirdetésben nem lehet olyan tartalom, amelyek közzétételét jogszabály kizárja, vagy korlátozza, illetve amely jogszabályba (magatartási, vagy etikai előírásokba) ütközik, jogellenes vagy jó erkölcsbe ütközik, vagy ilyen magatartásra vonatkozó felhívást tartalmaz, vagy arra buzdít.

                                                                                                                                                   

A csereingatlan.com-on az ingatlan hirdetésen túl a Felhasználó más termékre vagy szolgáltatás megvásárlására ösztönző felhívást, utalást nem jeleníthet meg a portál egyetlen – a Felhasználó által - szabadon írható mezőjében sem, illetve nem tölthet fel ilyen tartalmú – fotókat sem.

 

A fentiek szerint nem megfelelőnek minősülő tartalom esetén az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás nyújtását visszautasítani, vagy egyoldalúan, a Felhasználó előzetes figyelmeztetése nélkül eltávolítani a feltöltött hirdetést (tartalmat), illetve a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

                                                                                                                                                   

A Felhasználó a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával köteles használni. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően, vagy tisztességtelen célokra használja, az Üzemeltető jogosult minden tőle telhető és elvárható intézkedést megtenni a Felhasználó elleni szankciók érvényesítése, felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

 

A Felhasználók által az Csereingatlan.com-ra feltöltött hirdetést (tartalmat) az Üzemeltető előzetesen, vagy feltöltést követően, utólag is ellenőrizheti. A feltöltött hirdetést, ha nem megfelelő, eltávolíthatja.                   

 

A Felhasználók egymás közötti üzenetváltásában elvárt a kölcsönös tisztelet. Amennyiben egy Felhasználó általa elküldött üzenetek hangneme nem megfelelő, tartalma sértő, uszító, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni.                                                                                                             

 

Az Csereingatlan.com üzenetküldő rendszere csak és kizárólag a feladott hirdetésekkel kapcsolatos kommunikáció lebonyolítására szolgál. Az üzenetküldő rendszer nem használható nem releváns levelek, ajánlatok küldésére, illetve bármely olyan információ továbbítására, amely nem hozható összefüggésbe a feladott hirdetéssel, annak tartalmával. Amennyiben egy Felhasználó az Csereingatlan.com üzenetküldő rendszerét ezzel ellentétes módon használja, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni.                                                     

Díjazási feltételek                                              

 

A csereingatlan.com egyes szolgáltatások igénybe vételét külön díj megfizetéséhez köti, a Csereingatlan.com díjszabása alapján, az ott meghatározott díjtételek felszámítása mellett.                                  

A díjakat a Felhasználó kizárólag az Csereingatlan.com fizetési felületén biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki. A díjfizetéséhez kötött szolgáltatás a sikeres fizetési visszajelzés csereingatlan.com-hoz történő érkezését követően munkanapokon, legfeljebb 48 órán belül aktiválódik.

                                                                                                                                                   

A megfizetett díjról az csereingatlan.com, a Felhasználó erre vonatkozó online tett igénylésére elektronikus számlát állít ki, melyet az csereingatlan.com a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a csereingatlan.com kizárólag elektronikus számlát állít ki.                                                                                                                                              

 

A Felhasználó által megfizetett díjat az Csereingatlan.com nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása a csereingatlan.com-nak felróható okból marad el.                                   

Kapcsolattartás

                                                                                                                                                   

A csereingatlan.com ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló online felületen fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

Személyes adatok védelme

                                                                                                                                                   

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait csak az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok, bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.                              

Irányadó jog, felügyeleti szervek

                                                                                                                                                   

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.                                                                 

                                                                                                                                                   

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu                                                                                                                                                

                                                                                                                                                   

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Szerzői jogi rendelkezések

                                                                                                                                                   

A csereingatlan.com a Komlóssy Team Kft. szellemi terméke, a portált működtető szoftver kizárólagos használója.

                                                                                                                                                   

A csereingatlan.com-on lévő valamennyi tartalom jog által védett! A csereingatlan.com tartalma, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel!                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                   

 

Legutolsó híreink

Ingyen

A mai naptól díjmentes az  oldal!

Bővebben...

Régóta küszködik ingatlana eladásával?

Eladás után másik ingatlant szeretne venni? Akkor gondolkodjon ingatlana elcserélésében is!

Bővebben...

Rólunk mondták

Halihó-halihó

„Jó volt, hogy amikor eladtam az ingatlanom ,abban a pillanatban már azt is tudtam, hova költözök.”

egy elégedett ügyfél